“مو” باز هم برای شما گزارش تهیه کرده! اینبار او با شهروندان نورنبرگ در مورد زیباترین موضوع جهان صحبت کرد: عشق! ممنون از برگزارکنندگان “بلوار بابل” برای این برنامه عالیشان. اینجا میتوانید این ویدیو را تماشا کنید: