“مو” باز هم برای شما گزارش تهیه کرده! اینبار او با شهروندان نورنبرگ در مورد زیباترین موضوع جهان صحبت کرد: عشق!

ممنون از برگزارکنندگان “بلوار بابل” برای این برنامه عالیشان.

اینجا میتوانید این ویدیو را تماشا کنید: