Team

در این تیزر شما میتونید در یک چشم بهم زدن پشت صحنه ای از فعالیتهای تیممون “you are here ” رو ببینید.

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=MiKWBEpQXlE

 

 

در این تیزر کوتاه شما میتونید نگاهی بر پشت صحنه ای از تیممون “You  Are Here ” بندازید. ما در تیم، تحقیق میکنیم، مقاله مینویسیم و گزارشهایی درباره برنامه های فرهنگی پیشنهادی و همچنین گزارشهای کوتاه ویدیویی و همچنین برنامه های پیشنهادی فرهنگی برای شهر نورنبرگ آماده می کنیم. در این ویدیو شما میتونید ببینید که چه کسانی در پشت پرده راهنمای فرهنگی ما کار میکنند و چقدر ما اینجا لذت میبربم.