تابستان در نورنبرگ  —  ما گزارشگران تیممون “You Are Here” را همراه یک دوربین فرستادیم و آنها در این ویدیو به شما بهترین کارهایی که میشود در نورنبرگ، تابستانها انجام داد را نشون میدن.

اینجا……… یک روز تابستانی با مجتبی