تابستان در نورنبرگ  —–  ما گزارشگران تیممون “You Are Here” را با یک دوربین فرستادیم و در این ویدیو آنها به شما بهترین کارهایی که میشود در نورنبرگ، تابستانها انجام داد را نشون میدن.

اینجا……… یک روز تابستانی با مجتبی