تابستان در نورنبرگ – ما تعدادی از اعضاء گروهمان بعلاوه یک دوربین فرستادیم ، آنها به شما نشان می دهند چه کارهایی در تابستان در نورنبرگ انجام می دهند.

…. یک روز تابستانی با آنا