تابستان در نورنبرگ – ما تعدادی از اعضاء گروهمان بعلاوه یک دوربین فرستادیم ، آنها به شما نشان می دهند چه کارهایی در تابستان در نورنبرگ انجام می دهند.
این هفته …. یک روز تابستانی با آنا