آیا دوست دارید بیشتر از جاذبه های  نورنبرگ بدانید ؟آیا میخواهید به کنسرت بروید اما دوست ندارید تنها بروید؟

دوست دارید از راهنمای فرهنگی ما بیشتر بدونید ؟عده ای داوطلب به کمپ ها می‌روند تا همراه با مردم  به مناسبتهای فرهنگی میروند

Kulturlotsen Nürnberg