ریبه ری کولتوری  چن زاراوه یی “You Are Here” یه ستا له سر اینستاگرام  ببیننن. ایمه فالو بکا تا په شنیاری هفته  ببینی و زورتر له گل مان بی !   بو فالو کردنی ایمه له سر ایره کلیک بکا!