ریبه ری کولتوری  چن زاراوه یی “You Are Here” یه ستا له سر اینستاگرام  ببیننن.

ایمه فالو بکا تا په شنیاری هفته  ببینی و زورتر له گل مان بی !

 

بو فالو کردنی ایمه له سر ایره کلیک بکا!

 

 

YAH INSTA