پیتان خوشه له مانگی عیار دا کاره به کن؟

هونه رمندان ببینن یا بو بازاری روژی جمعه ان برون؟ بو خواردنه وا به رویته ده  ره وا یا شه وکی خوش له نورنبرگ ببینی!!

 

Wohin mai 2018

Die Blauenacht

Z-BAU Biergarteen Eröffnung

Nürnberg Trempelmarkt (Flohmarkt)

Club Stereo

Kunstsupermart