ده ته وێت كلتور له نورنبێرگ بناسیت؟ ده ته وێت بچیت بۆ كۆنسێرتێك به ڵام حه زناكه یت به ته نها بچیت ؟ كه واته ده توانن لەگەڵ كلتور لۆستن به یه كه وه بچن..!!! خۆبه شانی كلتور لۆستن سه ردانی شوێن خه ڵكانی تازه هاتوو ده كه ن له نورنبێرگ

Kulturlotsen Nürnberg