“داکو سنتروم” یکی از ساختمانهای قدیمی محل برگزاری رژه نازی ها میباشد. شما میتوانید در آنجا با تاریخچه پروپاگاندای نازیها و ناسیونال سوسیالیسم استبدادی آشنا شوید. این موزه از طریق فیلم، تصاویری واضح و توضیحات لازم، تصویر کلی از تاریخ نازی ها میدهد، که آدم را به فکر وا میدارد. بر روی تمام ساختمانها تابلوهای...